Mini Nettverk / Hjem /

Historie: Helikopterpenger og uendret rente.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 23. September 2009.

Hvem fant opp ideen om at renteinntekter og renteutgifter skulle henholdsvis beskattes og subsidieres med samme sats? Et skjult symmetriprinsipp for dem som har mye fra før av? Er det symmetrisk at en med 100 000 og en med 10 millioner i bruttointekt skal betale henholdsvis 47.5 og 2.5 prosent i skatt av bruttoinntekten?

En person med 100 000 i inntekt, ingen gjeld og 30 % inntektsskatt som bruker hele sin nettointekt på forbruk betaler ca 47.5 % av sin bruttoinntekt i skatt. En med 10 millioner i inntekt som har tilpasset seg slik at vedkommende ikke betaler inntektsskatt og bruker 1 million på privat forbruk betaler 2.5 % av sin bruttoinntekt i skatt.

Det er et resultat av den norske velferdsmodellen hvor man kan trekke fra 28 % av renteutgiftene. Dette fradraget er en vesentlig grunn til a mange blir nullskatteytere.

Helikopterpenger er brukt som et bilde hvor man dropper pengesedler fra et helikopter for å ødelegge samfunnet ved å generere hyperinflasjon. I dag ble det i Stockholm skrevet rans historie. Kriminelle brukte et helikopter på å rane til seg ca en milliard kroner. Dette var et brutalt ran.

Men noen "ran" godtar samfunnet. Det aksepteres at de som ikke har gjeld fordi de har betalt den tilbake, har så lav inntekt at de ikke får lån eller at de av andre grunner ikke er kredittverdige betaler rentene til dem som blir

nullskatteyter på grunn av et gunstig rentefradrag som ble innført en gang det var bruk for det, blant annet for å stimulere til sosial boligbygging.

I dag holdt også Norges Bank styringsrenten uendret for ikke å bidra til styrket kronekurs, som vil ramme konkurranseutsatte bedrifter særlig hardt. Mange frykter en boligboble, og det med god grunn. Norge er på godt og vondt i utakt med resten av verden. Vi rammes ikke på samme måte som andre land av denne krisen. Aktiviteten tar seg opp igjen og arbeidsledigheten spås å bli lavere enn forutsatt. Dilemmaet politikerne og Norges Bank står ovenfor er hvordan man skal dempe det tiltagende etterspørselspresset i økonomien uten samtidig å ramme eksportindustrien. Rentenivået er historisk lavt og vi har nå en historisk sjanse til (gradvis) å fjerne det for godt. På den måten slår man flere fluer i en smekk. Etterspørselspresset, særlig i boligmarkedet dempes, rentefradrag som incitament til å bli nullskatteyter elimineres, eksportindustriens konkurranseevne forverres ikke av styrket kronekurs og de økte skatteinntektene til staten kan brukes til skattelette for minstepensjonister, uføre og de som er definert som fattige i Norge.

Hvem fant opp ideen om at renteinntekter og renteutgifter skulle henholdsvis beskattes og subsidieres med samme sats? Et skjult symmetriprinsipp for dem som har mye fra før av? Er det symmetrisk at en med 100 000 og en med 10 millioner i bruttointekt skal betale henholdsvis 47.5 og 2.5 prosent i skatt av bruttoinntekten?

Kamelonpolitikk, verre enn populisme.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 21. August 2009.

En stemme til Siv Jensen og Erna Solberg er en stemme til et uansvarlig alternativ Norge ikke trenger. Gi dem ikke anledning til 4 års eksperiment med vår velferdsstat. Jens Stoltenberg har helt rett i at et mer uansvarlig og populistisk høyre har vi heller aldri sett. Fornuftige menn som Kåre Willoch og Jo Benkow må gremmes.

Jens Stoltenberg sier han er bekymret hver gang han ser, hører eller leser nyheter. Hver morgen han gjør det, har Fremskrittspartiet "tatt" flere milliarder fra felleskapets kasse for å kjøpe lettlurte velgere. Lettlurte må de være med den oppslutning Fremskrittspartiet har på meningsmålingene. Maken til uansvarlig parti har man aldri sett i Norge. Partiet ligner mer og mer på en inkarnasjon av Carl I Hagen som alltid har vært spesialist i

Poenget er at nå skifter Siv Jensen farge etter omgivelsene som en kamelon. Sammen med LO er hun rød. Sammen med kristne opptrer hun som en hvit engel. Jeg regner meg selv som medlem av partiet med flest kristne velgere og anser meg for å være like kristen (om det kan graderes) som henne, men jeg slår ikke politisk mynt på det. Direkte kvalmt er det og man ser hvem hun støttes av. Kristne symboler som Jerusalem heves høyt, da hun vet at mange velgere er dumme nok til å avgi sin stemme med bakgrunn i velvalgte bibelsitater. Jeg tror mer på den barmjertige samaritan (som var en av Israel's fiender) enn deg Siv Jensen. Hun har ingen skrupler med å blåse i partiets program om hun ser en aledning til å kapre velgere, og partiet taler med flere tunger. Maken til uansvarlig parti har vi ikke sett siden krigen. Hun går til LO og lanserer seg selv som statsminister kandidat. Det sier vel alt om hvor frekk hun er. En stemme til Siv Jensen og Erna Solberg er en stemme til et uansvarlig alternativ Norge ikke trenger. Gi dem ikke anledning til 4 års eksperiment med vår velferdsstat. Jens Stoltenberg har helt rett i at et mer uansvarlig og populistisk Høyre har vi heller aldri sett. Fornuftige menn som Kåre Willoch og Jo Benkow må gremmes.

Den tilfredse majoritet, fattigdom og nestekjærlighet i Norge i 2009.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 19. August 2009.

Rentenivået er historisk lavt og derfor er det på tide å fjerne rentefradraget på alle inntekter samtidig som skatt og avgifter fjernes på inntekter under kroner 220 000. La nullskatteyterne finansiere bortfallet av trygdeavgift etc. Kristin Halvorsen har rett når hun hevder at (mye av) fattigdommen kan fjernes med et pennestrøk om vedtaket får de riktige underskriftene.

Dette er ikke et innlegg om de "profesjonelle lommetyvene" til høyre for Kristelig Folkeparti hvor en av de største truer med å stikke av fra regningen. Hvem var det i partilederdebatten som sa at dette er den mest radikale regjeringen Norge noen gang har hatt? En regjering med et dominerende Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti og det borgerlige Senterpartiet er den mest radikale regjeringen vi noen gang har hatt. Hvem får dere til å tro på slikt tøv? Dagfinn Høybråten og Lars Sponheim omtaler konsekvent de tre regjeringspartiene som de sosialistiske. Omsider har Carl Ivar Hagen lykkes med sin retorikk og symbolpolitikk. Når lykkes han og Siv Jensen med å få de to partiene over på det alternativet som ligner mest på Nasjonal Samling? Dagfinn Høybråten og Lars Sponheim, jeg er like lite sosialist som dere er nynazister. Jeg står for en styrt markedsøkonomi eller blandingsøkonomi, bedre kjent som den skandinaviske modellen hvor man har greidd å kombinere høyt skattenivå med høy økonomisk vekst. Men kall meg gjerne sosialist og jeg forbeholder meg retten til å kalle dere nynazister. Jeg er sosialdemokrat inntil dere driver meg lenger til venstre. Dere har evnet å trekke arbeiderpartiet lenger til høyre enn det noen gang har vært. Nå lover også de rødgrønne å ikke heve skattene. Det er vel første gange en (dominerende) arbeiderpartiregjering har gitt det løftet? Hva hadde Einar Gerhardsen og Erik Brofors sagt til det? Dagfinn Høybråten snakker om de fattige utenfor Norges grenser. Ja den skjærer en i øynene hver dag. Det er et uendelig sluk. Men hva med de fattige i Norge? Hvor enkelt ville det være å fjerne all skatt og avgift på inntekter under kroner 220 000? Kunne det bidra til å fjerne fattigdommen i Norge? Det er også glimrende eldre og omsorgspolitikk, da mange eldre, mistepensjonister og uføre ikke har gjeld eller de er ikke kredittverdige til å ta opp lån. Dermed nyter de ikke fordel av rentefradraget, en fordel som øker proposjonalt med inntekten. Rentefradraget er også en av hovedgrunnene til at mange blir nullskatteytere. I motsetning til Fremskrittspartiet vil jeg skissere hvordan inntektsbortfallet skal finansieres. Bruk en av våre økonomiske modeller til å regne ut om fjerning eller gradering av rentefradraget kan finansiere bortfallet av inntektsskatt for lavere inntekter. Alle betaler jo moms i dette landet og de med lavest inntekt forholdsvis mest da de buker mesteparten av inntekten til forbruk. Jeg foreslo for en stortingsrepresentant at rentefradraget kan være en funksjon av inntekt på samme måte som toppskatten er det. For eksempel at personer med en familieinntekt på over kroner 600 000 og enkeltpersoner med en inntekt på over kroner 400 000 ikke får rentefradrag. Men det er jo meget lave inntekter repliserte vedkommende. Ja kan hende for en stortingspolitiker, men hva med de med inntekter på under kroner 220 000 som aldri får tatt opp lån? Skal de finansiere de rikes usolidariske rentefradrag? Rentenivået er historisk lavt og derfor er det på tide å fjerne rentefradraget på alle inntekter samtidig som skatt og avgifter (ikke moms) fjernes på inntekter under kroner 220 000. La nullskatteyterne finansiere bortfallet av trygdeavgift etc. Kristin Halvorsen har rett når hun hevder at (mye av) fattigdommen kan fjernes med et pennestrøk om vedtaket får de riktige underskriftene.

Telenor / Canal Digital er et farlig firma og meldes dermed til politiet.

Tilleggspåstand:

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 05 (mindre redigering 07) Juni 2009.

Telenor / Canal Digital, KrediNor og DnB NOR Det er krisetider og svindlers marked. Har dere fattet poenget? Det kan være noen som gjennomskuer dette spillet.

Dette er min (den eneste) måte(n) jeg kan forsvare meg på? Nødverge heter det på godt norsk. De som har fulgt med på saken og kjenner denne siden, vet hva det dreier seg om. Jeg har dom på at det skal trekkes kroner 1000 i måneden av min pensjon til gjelden er betalt. Telenor / Canal Digital opptrer som en stat i staten og stopper dette trekket. Min formue er en tomt i Askim med offentlig regulering, tvangspant fra dere samt DnB NOR. DnB NOR var endog så dumme at de lot dere gå foran med pant i denne tomten med bakgrunn i (det etter kundens mening rettsstridige) tvangspantet i bilen DnB NOR hadde første prioritets salgspant i. DnB NOR gikk også til Heggen og Frøland Herredsrett med dette kravet, men trakk det etter å ha økt gjelden. Det er takken kunden får for å forsvare DnB NORs "eiendom". DnB Nor "eier" bilen til salgspantet er slettet. Hadde kunden rett i at der ikke var dekning for hele salgspantet og at tvangspantet undergravde salgspantehavers rettigheter og utsatte ham for tap? Kan man ustraffet ta tvangspant i tredje parts eiendom i dette landet om der ikke er dekning for salgspantet? Hva sier straffeloven om dette? En økonom forstår nok den paragrafen i straffeloven, men ikke en jurist ser det ut til. Nå går Telenor / Canal Digital til fornyet tvangsinndrivelse av samme krav. Det er jo en enkel måte å tjene penger på i en krisetid. Selv overprøve dommen om et månedlig trekk på 1000 kroner, stoppe trekket og øke gjelden og kostnadene med en ny tvangsinndrivelse. Canal Digital og KrediNor, er dere så desperate i disse nedgangstider at dette er måten å tjene penger på, å gå til n tvangsinndrivelser av samme krav? Telenor / Canal Digital,KrediNor og DnB NOR Det er krisetider og svindlers marked. Har dere fattet poenget? Det kan være noen som har gjennomskuet dette spillet. Jurister kan være deltagere eller for dumme til å forstå det.

Denne saken har nå pågått i 9 år. Er der en jurist med vanlig sunt folkevett i dette landet som kan gjenoppta saken å få den behandlet i Høyesterett? I såfall finner du mitt telefonnummer nederst på denne siden. Vesta (et av de gode firmaene i dette landet) ville for 4 år siden betale saksomkostninger med inntil 80 000, men anken til Høyesterett kom for sent. Personlig mener jeg det også er en straffesak, jfr. § 278 i straffeloven.

"Med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder straffes den som rettsstridig forføyer over en løsøregjenstand som er beheftet med salgspant, jf pantelovens §§ 3-15 og 3-22, og derved påfører eller utsetter panthaveren for tap. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 3 år anvendes".

Tilføyd 8 og redigert 9 Juni 2009.

Det er nesten rørende å høre Dag Melgaard's historie på nyhetene i dag. Russerne er jo menneskelige i forhold til dere Telenor. For dem holder det også mest sannsynlig med ett tvangssalg av samme krav. Er det riktig som det skrives på e24 at "Striden står om den lille ukrainske mobiloperatøren URS. Farimex mener at Telenors representanter i Vimpelcom-styret forsinket oppkjøpet av selskapet, noe de hevder har kostet VimpelCom penger," er det ikke overraskende at Telenor bryter konkurranseregler. Men kan hende har Jens sin prat med Putin hjulpet dere. Selv om Telenor her hjemme opptrer som en stat i staten er man vel ikke interessert i et samrøre mellom den dømmende og utøvende makt. Samme regel må vel også gjelde internasjonalt. Jeg har ingen statsminister som taler min sak og blander seg inn i domstolenes avgjørelser her hjemme. Igjen er det vel snakk om hvem man ser inn i øynene. En annen mindre arrogant ledelse som forstår at kunden er øverste og aksjonæren nestøverste sjef kan være mye bedre for et internasjonalt teleselskap i 2009. Arrogansens tid går mot slutten for denne gang i USA. Hva med Norge?

Velferdsstat, skattemotivert tilpasning, nullskatteytere, rentefradrag og eldreomsorg.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 11. Mai 2009.

En krone i økt inntekt til eller økt utgift fra fellesskapet har alltid en alternativ anvendelse. Dagens subsidiering av skattemotivert tilpasning, nullskatteytere og husholdninger med millioninntekter har utspilt sin rolle. Renten går mot null og det er på tide å styrke vår velferdsstat.

Noen politiske partier vil fjerne bompengene på våre veier med et pennestrøk. Tenker man seg om, er dette usosial fordelingspolitikk. Det sosialøkonomiske prinsippet bak bompengefinansiering er at bruker skal betale. De som bruker veiene, tunellene og broene som finansieres med bompenger skal betale. En som bor på gamlehjem eller en fattig enke i Finmark som nesten aldri bruker bil skal ikke via den skatten vedkommende betaler være med å finansier bompengene til en billist et helt annet sted i lanndet. I verste fall er hun med å finansiere forurensende, uvettig og unødvendigt markeringsbehov bak ratter. Venstre vil vel ikke stemme for noe slikt. Noen vil hevde at vi er rike nok og inntektsbortfallet ved å ta bort landets bompenger kan finansieres med å trekke på oljefondet. Oljefondet er en lagerressurs som fort uttømmes og transformert til pengeformue som også skal komme fremtidige generasjoner til gode. Økte trekk på oljefondet for å finansiere bortfallet av andre offentlige utgifter er med andre ord en overføring av penger fra våre unger og deres barn til dagens billister.

Har du en gjeld på 2 million kroner, og en rente på denne gjelden på 5% p.a. innebærer det en årlig renteutgift på 100 000 kroner. Du får trukket fra disse utgiftene på selvangivelsen. Via statsfinansene finansieres 28 % av disse personlige utgiftene eller en årlig kontantstrøm til din bunnlinje på kroner 28 000. Med en årlig forrentning på 5 % blir dette et betydelig beløp over ditt låns levetid. Det blir et så stort beløp at ditt skattesubsidium kunne finansiert en god bolig til en som ikke får lån, for eksempel en med kredittanmerkning eller personer med lav evne til å betjene boliggjeld. Rentefradraget er også en vesentlig grunn til at mange blir nullskatteytere. Nå vil mange si at rentefradraget ble innført etter krigen av arbeiderpartiet med en begrunnelse om sosial boligbygging. Det hjalp nok den gang mange til å få en bolig som de ellers ikke ville vært i stand til å finansiere. I dag er situasjonen helt annerledes enn like etter krigen.

Sentralbankens styrningsrente nærmer seg raskt null og skal rentfradraget noen gang fjernes eller brukes som et middel i inntektsutjevningen, et særmerke ved den skandinaviske økonomiske modellen, er tiden inne til å gjøre det nå. Rentefradraget kan fjernes helt eller det kan differensieres på for eksempel følgende måte:

  1. Rentefradrag gis ikke til nullskatteytere.
  2. Rentefradraget gis til personer med en inntekt under for eksempel kroner 400 000 og husstander med en samlet bruttoinntekt under 600 000.
  3. I dagens digitale verden er det ikke noe problem å indeksere dette etter stigningen i konsumprisindeksen.
  4. Av samme grunn, er det heller ikke noe problem å differensiere subsidieringen langt finere enn det som er skissert ovenfor.

Den økonomiske og finansielle krisen verden nå er inne i, krever at staten har finansielle muskler til å stå i mot. Den nåværedne regjeringen har ambisjoner om å holde den laveste ledigheten i Europa gjennom denne krisen. De ekstra midlene som kommer inn ved at den usosiale subsidieringen av de med størst rentefradrag, nullskatteytere og annen skattemotivert tilpasning, kan brukes til å bekjempe ledigheten. Det vil sikkert ikke være vanskelig å få flertall på Stortinget for at noe av midlene øremerkes de fattigste i samfunnet og eldreomsorgen. Det er lett å yte en ekstra nestekjærlig skjerv til de aller fattigste ved å innføre en sosialøkonomisk regel om at personer med en bruttoinntekt under et visst beløp som er vesentlig høyere enn i dag, ikke betaler skatt. Noe av midlene kan også brukes til å blankpusse eldreomsorgen slik at det begynner å skinne av den. Ekstra mye vil det skinne om bompenger i områder med ekstra ressurssterke personer økes med en femmer. Bomringer rundt flere byer hvor midlene som kommer inn øremerkes eldreomsorg burde for eksempel regne med støtte fra Kristelig Folkeparti. En krone i økt inntekt til eller økt utgift fra fellesskapet har alltid en alternativ anvendelse. Dagens subsidiering av skattemotivert tilpasning, nullskatteytere og husholdninger med millioninntekter har utspilt sin rolle. Renten går mot null og det er på tide å styrke vår velferdsstat.

Kreditt implosjon og etterspørselssvikt.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 8. Mai 2009.

Vi kunne brukt hele oljefondet til å kompensere for etterspørsels- svikten uten at det ville hjulpet. Man må skille mellom konjunktur og struktur. Mye av det som i dag skjer i verdensøkonomien er ikke bare en finansiell krise, men også en konsekvens av den digitale revolusjonen.

Alle vet vi hvordan en eksplosjon arter seg. Det er ikke alle som forstår begrepet implosjon. De som har sett en gårdnedriving eller lignende har et godt bilde. En U-båt som kollapser av for stort trykk er et annet. Et av Norges største firmaer, Norske Skog, leverer et underskudd på over en milliard kroner. Etterspørselen fra utlandet etter avispapir kollapser. Folk leser mindre papiraviser og annonsemarkedet tørker ut. Vi kunne brukt hele oljefondet til å kompensere for etterspørselssvikten uten at det ville hjulpet. Man må skille mellom konjunktur og struktur. Mye av det som i dag skjer i verdensøkonomien er ikke bare en finansiell krise, men også en konsekvens av den digitale revolusjonen. Alt som kan digitaliseres, og det synes bare å øke i omfang, blir digitalisert. Reisebyråer sliter, 1881 opplysningen og aviser legges ned, kino- og teaterbiletter kjøpes på nettet. Dagens ungdom handler på nettet. De lader opp sitt kontantkort der. De laster ned musikk, spill og programvare. Denne trenden kan ikke stoppes med politiske vedtak. Internett er kommet for å bli. Bank og forsikringstjenester, rådgivning og finansielle tjenester generelt digitaliseres. Jeg er sikker på at de som har funnet gode internettsider aldri ville gjort som terra kommunene. Advarslene om boligkrakk i USA sto skrevet med store bokstaver på nettet før det skjedde. Det er et "bear" i de verste tilfellene synonymt med svindler's og kvakksalver's marked. Det er simplethen naturlig at Snåsa mannen får mer oppmerksomhet i et slikt marked enn en god lege. Der var du ganske taus Dagfinn Høybråten. Sosialøkonomen Jens Stoltenberg er heldigvis ikke taus. Han skal som fagmann se sammenhenger som økonomiske kvakksalvere ikke ser, og han gjør der.

"Sober nations have all at once become desperate gamblers, and risked almost their existence upon the turn of a piece of paper. To trace the history of the most prominent of these delusions is the object of the present pages. Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and one by one."

Charles MacKay, 1841

Var Terra skandalen, T5PC, salg av strukturerte produkter med negativ forventet avkastning, drosjenæringens skatteundragelser og de svindlene som nå avdekkes i aksje- og eiendomsmarkedet slutten på denne korreksjonen, eller er det slutten av begynnelsen?

Eiendomsmeglere er igjen på Tv for å villede publikum. Gå ikke til en eiendomsmegler eller rådgiver i eiendomsavdelingen i en bank om du ønsker råd om prisutvikligen på boliger. Sentrabanksjef Svein Gjedrem satte eiendomsmarkedet i riktig historisk sammenheng. Der er alltid en større tosk som kjøper på topp og selger på bunn. Desverre var ikke jeg av dem som fikk lån i Norges Bank under den forrige krisen i begynnelsen av 1990 årene, da jeg kunne kjøpe et hus jeg sårt trengte til min famile, med byggekost til 2.7 millioner for 1.1 millioner. Partiboka og den du ser inn i øynene kan bety mer enn du aner mange steder i samfunnet. Men skitt la gå. Lykke kan ikke måles i glamour og materielle goder. Kan det skje igjen at et hus til byggekost på 2.7 millioner selges for 1.1 millioner? Tenk selv. Vi hadde en verre krise i Norge på 1980 og tidelig på 1990 tallet. Men denne krisen er ikke over. Nordmenn kjøper billige hus i Sverige. Målt mot topprisen er det meste billig. Boblen i det norske eiendomsmarkedet har ikke sprukket. Den globale etterspørselssvikten har ikke rammet eksportnæringen med full tyngde. For første gang på mange år faller verdens samlede produksjon. Det tar tid før effekten registreres med full tyngde. Det tar tid før kokeplaten er avkjølt etter at den er slått av. Disse sammenhengene ser ikke alle politikere og noen næringslivsledre som ikke har innsyn i økonomiske planleggings- og prognosemodeller hvor forsinkelses effekter er innarbeidet, dog ikke alltid på god nok måte (ulineære og assymetriske effekter ved sterk etterspørselssvikt er det ikke alltid lett å identifisere, diagnostisere og kvantifisere). Man skyter simpelthen over eller under målet når det er i sterk ulineær bevegelse. Skattelette til eksportbedrifter kan kortvarig lindre smerten men ikke ta bort problemet. En krone i skattelette til en eksportbedrift må alltid måles mot en krone i omstilling til en annen bedrift, en kone gitt til forskning eller etablering av en ny bedrift som ikke er så konkurranseutsatt. En offentlig krone har alltid en alternativ anvendelse. For noen uansvarlige politikere er det alltid lettere (å gi løfter om) å bruke en offentlig enn en krone fra egen lommebok. Les mer om dette nedenfor. Dette kan komme til å se stygt ut når krisen er over. Norske Skog kan leve av kontantbeholdningen langt inn i 2010. Den kontantbeholdningen har også en alternativ anvendelse. Herr Marked kan være brutaL. Han gir lite rom for tro, håp og ønsker. Bedrifter har som mennesket en livssyklus. De beste bedriftene greier å omstille og slanke seg, med andre ord tilpasse produksjonen til etterspørselen. I krisen ligger kimen til neste oppgang. Da gjelder det om å ha de riktige produktene og riktig kapasitet til å møte etterspørselen.

Erna Solberg åpner for å danne regjering sammen med FrP

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 7. Mai 2009.

Langt inne i den største økonomiske nedgangen siden 1930 årene har Norge en ledighet som er et par prosent lavere enn da den borgerlige regjeringen kastet inn håndkleet. Fakta er viktigere enn populistisk synsing, nå også fra Høyre.

På NrK2 nyhetene kunne Siv Jensen fortelle at FrP bruker grupper på Facebook til å markedsføre sin politikk. Samtidig kunne hun fortelle at hun ikke har noen sans for internet aviser, blogger og fora. Henning Øvrebø ble fraktet ut av Storbritannia med politieskorte etter å ha mottatt en rekke drapstrusler. Trusler har blitt fremsatt blant annet i grupper på Facebook og på Chelsea-forum som CFCnet. Jeg har personlig sett hvordan FrP tilhengere bruker FaceBook i sin politiske kamp. Ikke alltid sakelig. "Ja til Samelue i Politiet", "Nei til Snikislamisering" etc. Skulle ikke forundre meg om de fleste medlemmene sympatiserer med Fremskrittspartiet. I dag var Siv Jensen i England. Kan hende skulle hun spurt om Engelskmennenes syn på hijab i politiet. Personlig mener jeg at jobben som gjøres i politiet, forsvaret og tollvesenet er viktigere enn uniformen. Hvor kristelig er egentlig Siv og Carl? Få partier kommer så mye til på Tv som fremskrittpartiet, særlig på Tv2. Carl Ivar Hagen var også i dag på NrK 18.00 nyhetene. Nok en gang bruker han Tv til å vise hvilken "glatt skurk" han egentlig er. Nok en gang fikk han bruke Tv til å gi inn et slag til de svakeste i samfunnet, innvandrerne. Hvor mange innvandrere kan norsk? Hvor mange i Fremskrittspartiet og Høyre kan regne? Skulle man stille krav til politikere om at de skulle kunne elementær bokføring? Skulle man stille krav til næringslivsledere at de ser makroøkonomiske sammenhenger?

Fremskrittspartiet, legg frem følgenende regnestykke: Jeg regner med at svaret står til stryk. Det er populisme i et nøtteskall. Hagen skulle takke Tv for at de får så mye oppmerksomhet, etter min vurdering langt mer oppmerksomhet enn de andre opposisjonspartiene tilsammen. Car Ivar Hagen skal være glad for at mange journalister er så overfladiske og lette. Sjelden eller aldri ser man at en journalist siterer fra pariets program og stiller kritiske spørsmål til det. Kritiske spørsmål til hvordan de skal finansiere sine mange løfter når skattene og avgifter skal redusers. Muligens er de ikke i stand til å se sammenhengene selv? Nå som Høyre har avklart at de vil gå inn i en ren FrP / Høyre regjering er skapet plassert. Erna Solberg, takk for avklaringen i dag. Velkommen der du hører hjemme, i tospann med Siv Jensen. Høybråten synes ikke at det skinner av den rødgrønne regjeringens eldreomsorg. Jeg kan være enig i at løfter overfor de eldre og fattige er brutt, men jeg tviler sterkt på at situasjonen ville vært bedre om den borgerlige regjeringen hadde forsatt. Er Høybråten som lege i stand til å beregne konsekvensen av en fortsatt skattelette på 25 milliarder det første året av et fortsatt borgerlig samarbeid? Kan han tallfeste konsekvensen og etterslepet av et redusert skattenivå under Bondevik regjeringen? Spør gjerne Statistisk Sentralbyrå om hjelp om regnestykket blir for komplisert. Hvor mye må man gi inn budskapet med teskjeer? Dersom man kaster en kroner med offentlige utgifter og en krone med skattelette i aktivitetshavet, så vil kronen merket med offentlige utgifter gi større ringvirkninger under en økonomisk krise enn en merket med skattelette. Noen ganger skulle man ønsket at økonomiske planleggingsmodeller fra Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå var tilgjengelige for simuleringer på internett. Men når man taler for døve ører og kjøper stemmer med å trekke på oljefondet, fjerne alle bompenger med et pennestrøk og fri til sykepleiere nytter det lite med slike verktøy. Siv Jensen ville nok tygd drøv på samme budskap uansett. Næringslivet forteller Erna Solberg at de må samarbeide med Fremskrittspartiet. Makroøkonomi har de liten forståelse for. De skal være glad for at de i denne tiden har en statsminister som Jens Stoltenberg og et ansvarlig LO. Langt inne i den største økonomiske nedgangen siden 1930 årene har Norge en ledighet som er et par prosent lavere enn da den borgerlige regjeringen kastet inn håndkleet. Fakta er viktigere enn populistisk synsing, nå også fra Høyre. Erna vil satse mer på skole og utdanning enn dagens regjering. Hvordan skal det finansieres? Med generell skattelette? Lær deg å regne Erna. Lær deg begrepet negativt etterslep.

Velkommen til Moss Lufthavn og pengeinnkrevingskameratene Time Park og Securitas.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 2. April 2009.

Det er flere enn deg som får parkeringsbot, så butikken går mest sannsynlig strykende.

Ja til norsk politi og nei til private sikringsselskaper - nå også som pengeinnkrever. Politiet var en gang voksne nok til å innrømme at de hadde gjort en feil. Jeg hadde parkert utenom oppmerket felt på en tilsnødd parkeringsplass og kunne ikke se oppmerkingen uten å skrape bort snø og is. Jeg gikk ned til politiet og klagde på parkeringsboten og de slettet den. Jeg har hentet og kjørt mine barn til Moss lufthavn tidligere. Da har jeg stått utenfor og ventet. I dag skulle jeg hente min sønn som kom med fly fra Bergen hvor han studerer juss. Jeg ser etter skilter om det koster noe å parkere utenfor inngangen. Flyet har jo landet. Jeg ser også etter en parkeringsautomat. Jeg kan ikke se noen av delene der jeg setter bilen. Når jeg kommer ut 5 minutter etterpå, kommer en vakt fra Securitas, en ung kvinne som har skrevet ut en bot på 500 kroner. Jeg prøver så godt jeg kan å forklare at jeg så etter såvel skilt med hvor mye det koster å parkere samt parkeringsautomat. Det står 10 meter bortenfor der du parkerte bilen. En blank løgn. Det var minst 50 meter borte. Jeg parkerte nesten på enden. Hun nektet å oppgi navnet sitt. Tidligere hadde alltid kunden rett. Kan det være en av grunnene til at bedrifter sliter? Kunden er ikke lenger i fokus, bortsett fra noen selskaper, som Claes Olson og Falken som vet hva god kundebehandling er. Securitas opptrer nå også som pengeinnkrever for Time Park. Ikke vet jeg om de har kompetansen som skal til. Jeg sa at jeg kom til å skrive om dette på internett. Skriv sa kvinnen. Faktum er at denne artikkelen kan slettes mot en kontant betaling på kroner 10 000, som kompensasjon for en ødelagt ettermiddag, et negativt møte med min sønn, tid og penger. Det er mitt motkrav. Vanlig morarente regnes fra 1 april 2009. Der er ikke prutningsmon, da arrogante firmaer får et speilbilde igjen av egen oppførsel. Betales ikke beløpet, blir denne artikkelen stående så lenge denne siden lever og undertegnede er ansvarlig eier. Som økonom med erfaring fra ulike salgsmiljøer, er det mulig å forestille seg hvordan Time Park tenker som parkeringsselskap og Securitas som pengeinnkrever. Som økonom vet jeg også at man skal maksimere fortjenesten og da tror noen firmaer at om man greier å lure kunden til og kjøpe eller å produsere et pengekrav rettmessig eller ikke, så er målet oppnådd. Inkompetanse eller ikke, men de har ikke forstått at enkelte innsatsfaktorer kan ha en negativ virkning på det endelige produktet. Lagdommer Lund i Bergen har tatt fra meg lysten til å prøve en ny sak mot store selskaper og råselgere. Mest sannsynlig hadde jeg også tapt. Det er enda ikke noen som har satt dem på plass og sagt at dere får komme dere ut av rettsalen og lære dere kundebehandling. Vi er ikke noen filial for dere. Dere unge jursiter som leser dette, vær klar over at det kan være lønnsomt for firmaet i lengden å forstå begrepet "kundebehandling". AIG = "Arrogance Incompetence and Greed" sier man på Cnn, USA's største Tv stasjon. Jeg deltok en gang på et seminar der en som lærte opp selgere påstod at han kunne garantere salg uansett om kunden ønsket å kjøpe eller ikke.

Det kan du umulig sa jeg med 20 års bakgrunn fra forskningsavdelingen i Norges Bank. Omsider begynner jeg å forstå hvordan. Det er ikke bare du som får parkeringsbot sier den unge kvinnen. Selvfølgelig ikke. Det ville vært dårlig butikk. Forhåpentligvis leser mange nok denne artikkelen til å ødelegge litt av den høyst tvilsomme butikken. Skulle ikke forundre meg om hun sto inne og overvåkte korttidsparkeringen som jeg i min naivitet oppfatter som gratis av og påstigning. Der sto flere klare skilt med maks en halv times parkering på veien inn til flyplassen, men ikke noe underskilt, mot betaling. Det er vel for my forlangt og for god kundeservice av en flyplass som vil fremstå som kundevennlig slik jeg har oppfattet den. Det har jeg forresten hørt ulike historier om. Noen foretrekker visst fortsatt Gardermoen om den er langt borte. Kan hende finnes der flere kunder med et dårlig første møte med flyplassen. Noen heveder at førsteinntrykket betyr mye. Neste gang jeg skal reise med fly vil jeg være mer bevisst på kundeservice og pris enn nærhet til flyplassen. Jeg vil nok velge Gardermoen om jeg kan tjene en 1000 lapp. Det skal ikke lønne seg med kundeforakt. Kroner 500 på 5 minutter, 10 prosent til henne, og delt provisjon mellom Securitas og Time Park er ikke dårlig betaling i en krisetid. Hvordan tenker de så? Jeg ser for meg møtet mellom markedssjefen i Securitas og markedssjefen i Time Park. Her gjelder det om å maksimere inntaket av parkeringsbøter, og derfor setter vi kun opp et lite skilt og en parkeringsautomat, like ved gangfeltet hvor den er vanskeligst å oppdage. Med tre slike skilter, og parkeringsautomaten plasset midt på feltet (to parkeringsautomater er vel for mye for langt på en travel flyplass) hadde jo inntaket av parkeringsbøter blitt betraktelig mindre.

Forresten er en annen inkassosak omtalt på denne siden. Tro det eller ei, Telenor har stoppet trekket på 1000 kroner månenden. Er det til min fordel? Neppe. Har de slettet tvangspantet i min tomt? Nok en gang kan det skje noe i kulissene mellom DnB NOR og Telenor. Forrige gang ble det sendt et brev i kulissene som jeg var lovet kopi av. Kan DnB NOR virkelig holde tilbake skriftlig bevis i en rettssak spør noen meg? Ja om man er stor og arrogant nok kan man det. Nå når Telenor har frafalt sitt krav av taktiske grunner eller fordi de ser at salget til meg ikke var så godt som de trodde likevel, er veien mer åpen for DnB Nor. Kommer det snart en ny telefon eller et lettsendt brev fra DnB NOR via Lindorff Decision AS med tilbud om en ny god løsning?

Konklusjon: Nei til Securitas som pengeinnkrever som har som mål å maksimere fortjenesten uansett metode. Nei til kundeforaktende Time Park. Velg en annen flyplass enn Moss lufthavn om det er mulig og hvor servicen for kundene er bedre. Har aldri opplevd noe lignende på Gardermoen hvor feilparkering også er så godt som umulig.

Nei til snikpopulisme og mer privatisering i markeder som ikke fungerer. Siv, du lyver i nedoverbakke som bør ende under 10 prosent.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 2. April 2009

.

Spill av lydbånd når Siv Jensen møter i Redaksjon EN. Fagfolk er lei av tøvet hennes.

Jeg kan få frysninger nedover ryggen når jeg hører på Siv Jensen. Jens Stoltenberg siterer fra FrP's partiprogram. Gå utenom sa bøygen. Siv, som Peer lyver du. Jens Stoltenberg sier at økonomiske ringvirkninger av offentlige investeringer blir til lønn for ansatte i private selskaper som bruker dem til å handle i butikkene. Det benekter hun. Men penger i pungen som følge av skattelette vil bli brukt til å handle for hevder hun. Den geniale Cambridge økonomen Keynes, hevdet endog at offentlige utgifter i kriser er bedre for det private næringslivet enn skattelette. Hvorfor spiller ikke Redaksjon EN av et lydbånd når Siv Jensen smiler til oss med sine blå øyne? Hvor dumme tror hun vi er? Om Siv Jensen hadde vært i Regjering hadde ikke oljefondet vært utsatt for de dramatiske svingningene som henger nært sammen med den turbokapitalisme og liberalistiske markedstenkningen hun så sterkt sverger til. Frie valg, skattelette og offentlig veibygging. Hvorfor kaller hun ikke partiet like godt, Norges korporative parti? Det er vel et mer dekkende navn enn Fremskrittspartiet. Om hun hadde fått regjere, hadde det vært bygget milevis av nye veier i Norge. Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter, nå også som partiet som bygde de norske motorveiene. Muligens hadde hun skakkjørt norsk økonomi så mye at det hadde vært ledig arbeidskraft i forutgående periode til å bygge nye veier. Står det til troende? Hvor dumme tror hennes avdankede korporal Carl Ivar Hagen at vi er? Jeg minnes en annen Cambridge økonom, professor Joan Robinson som i sin bok: "Økonomisk filosofi" sa at "En skurks siste tilfluktssted er patriotisme." Skurker lyver vel, eller skal man heller bruke hennes egne ord om at det er tåkeprat når hun avfeier sitater fra partiets eget skrevne program? Det er da litt gøy å se en dansende norsk politimann på Jungstorget. Når han først skulle danse, var vel det et fint sted og jeg mener jo at arbeidsmiljøloven også gjelder for politiet. De må også få betalt for overtidsarbeide men vel ikke når de danser på Jungstorget? Jeg håper politiet så LO's skilt rage over Jungstorget. De viser ansvarlighet i en vanskelig tid. De har forstått arbeiderpartiets budskap om sosial kontrakt. Går det som noen frykter, blant annet årets Nobel pris vinner i økonomi, kan politiet ved neste korsvei komme til å møte den verste diktatoren som finnes, Herr Marked. Herr marked har historisk tradisjon med å innføre deflasjon, pris og lønnsreduksjon, Arne Johansen. Jeg kan garantere deg, Siv og Erna at justisminister Knut Storberget er en veldig myk mann i forhold til Herr Marked. Dere skulle nok ønsket diktat fra regjeringen fremfor den løsningen Herr Marked kan komme til å servere. Arne Johansen gjør nok en god jobb for politiet. Noen ganger kunne man ønske at der var ansatt en ekstra politimann til å ta seg av fagforeningsdelen. Personlig hadde det ikke gjort noe for meg om vi hadde fått 10 000 nye politifolk og feid Securitas av banen. De egner seg ikke som pengeinnkrevere eller til å håndtere vold i gatene. Securitas, man skal ikke tråkke i andres salat. Håper at noen som leser denne artikkelen liker lapsgaus. Den er servert ovenfor. Liker Høyre lapsgaus?

Norske aviser i krise. Ber om krisehjelp. Er de oppfinnsomme nok til å overleve?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 27. februar 2009.

Leserne flytter seg fra papiraviser til nett. Underskuddet i Schibsted legger press på mediebedriftene og selskapet må spare 1 milliard.

Mediehuset Schibsted legger frem ytterligere sparetiltak etter et underskudd på to milliarder kroner i fjerde kvartal. Like lite som stormen på maskinene var i stand til å stoppe den industrielle revolusjon på 1700 tallet, kan ikke den digitale revolusjon stoppes. Den økonomiske krisen fortsetter med uforminsket styrke. Mye, mange vil hevde at det meste, er gratis på nettet. Musikkbransjen sliter også. Prøver man å stoppe en torrent side, dukker det opp 20 nye. Man konkurrerer med kinesere, indere, pakistanere og afrikanere som tilbyr sin arbeidskraft på nettet til to dollar timen. Noen tilbyr gratis programmering mot reklame for eget domene. Norske firmaer betaler fortsatt millioner i Tv og papir reklame. Samtidig har amerikanske media firmaer med Google i spissen nærmest monopolisert web drevet reklame uten at noen har testet grundig hvor mye de får igjen for denne reklamen. Hvor effektiv er den? Hvor vises den og hvor ligger ansvaret hos et firma det er nesten umulig å få kontakt med? Der er en alternativ reklamemodell, betaling per statisk merkevare lenke. En fordel med den modellen er at man vet hva man betaler for på nettet. Det er også viktig at noen aviser ikke holder mål teknologisk. I dag må sider lastes nesten umiddelbart om de skal kunne holde på leserne. Der er en norsk side som setter en god standard. Studer dens enkle design, organisering og bruk av reklame. Lenge har dette domenet vært blant de første treffene på søkemotorenes organiske (ikke alle vet hva som menes med det) treff sider. Under overskriften "Statleg støtte til norske aviser", skriver Aftenposten

Norske aviser får ei omfattande statleg støtte i form av momsfritak og pressestøtte – for dei største avisene (slik som VG då det var på topp) kan det vere tale om ei dagleg støtte opp mot ein million. Grunnlaget for denne sjenerøse subsidieringa av norskspråklege aviser er m.a. språkpolitisk: Eit vern av norsk språk. Nettopp derfor er det underleg at statleg støtte til vern av norsk språk i norske aviser fungerer slik at det eine av dei to offisielle variantane av norsk blir utestengd i dei avisene som får det aller meste av den statlege støtta, i den forstand at aviser som Aftenposten, VG og Dagbladet har eit forbod mot at journalistane kan få skrive på nynorsk.
Nå snakker politisk redaktør Olav Versto glimrende nynorsk. Bare så synd at han er redaktør i en tabloid avis som Vg, som ikke minst på nettet ser ut som et pyntet juletre med all sin reklame. Kjenner avisen begrepet optimal? Optimal, og ikke maksimal tilpasning, er en nødvendig betingelse for privat profittmaksimum. Norske aviser bør publisere mer på nynorsk. Dette er et poeng i språkmeldingen som legges fram i dag. Herr marked bryr seg ikke om ord som bør, håp eller ønsker i en beinhard digital virkelighet. Men NrK kan ha et poeng. Det er ikke sikkert at det er mest lønnsomt å skrive så mye på bokmål som de gjør. Der møter de også hardest konkurranse

fra norske bloggere. Der burde (uff da?) være et marked for nynorske artikler og kronikker med tilpasset semantisk reklame. Aftenposten hadde en engelskspråklig avisutgave med en topp rangert lenke på denne siden (den har en utenlandsk del med relevante treff). Hvorfor ble den tatt bort? Jeg er overbevist om at utelendinger bruke oversettelses boter til å skrive artikler på norsk. Noen ganger går de nok via Engelsk ettersom dette vil gi bedre oversettelse (språk). Mange av dem mangler ikke menneskelige ressurser. Konkurransen er beinhard. Hvor mange nordmenn skriver på andre språk på nettet? Et globalt marked ligger foran våre mediebedrifter om de får dyktige nok medarbeidere. Noen av dem bør (oi da) skrive like godt englesk som norsk. Hva er elementene i en digital artikkel? Studer kildenkoden til noen kjente sider og se hovrdan de har gjort det. For det første er domene navnet veldig viktig. Hvorfor ikke et engelskspråklig domenenavn? Dette er den viktigste parameteren i søkemotoroptimalisering. Andre viktige variable er ord i URL'en, jfr. Google's "inurl" og "allinurl" operatorer. Andre HTML elementer som nøkkelord og beskrivelse er ikke så viktig lenger for Google, men kan være det for andre søkemotorer. Overskriften på siden og avsnitt er også viktig og selvsagt også innholdet. Skriv for mennesker, men lær deg å forstå hvordan en nettspider / bot "tenker". De beste er laget for å prioritere semantisk innhold, tagging og lenking. Mange journalister er dyktige til å skrive for papirbaserte medier, men hva nytter det når flere og flere, særlig de unge, finner mer og mer av sine nyheter på nettet? Man må vite hva som er mat for en BOT. Man må vite hvordan man skriver for verdensveven (er ikke det et godt (ny)norsk ord?). Google inverterte vevens linkmatrise og oppfant dermed den geniale modellen om at en lenke inn til en side er å betrakte som en stemme på siden. Med mange inngående lenker med semantisk anker tekst i lenken, jfr Googles allinanchor operator, slår man to fluer i et smekk. Der er eksempler på at man har rangert høyere på Googles frie søketreff for relevante uttrykk i ankerteksten i en inngående lenke enn andre viktige variable (der er mer enn 200 ) i Googles algoritme. Dersom mange lenker til URL'en, med ankertekst som i overskriften, viktige nøkkelord, startord i et avsnitt eller ingressen, må man tenke grundig gjennom hvordan dette kan oppnås. En veldig viktig nettregel er at man ikke skal overdrive. Overdrivelse kan oppfattes som forsøk på å manipulere søkemotorene. Søkemotorenes algortimer endres stadig for å motstå nye utspekulerte spam metoder. Man må simpelthen kunne sin verdensvev journalistikk. Man må også ta i bruk nye medier som video, podcasts, tv etc. Sosiale medier som YouTube, FriendFeed, Flickr og sosiale nettverk som FaceBook og LinkedIn er også viktig. Cnn er veldig langt fremme i sin bruk av sosiale medier og nettverk.

Norske skiløpere gjør det glimrende i VM. De har oppdaget at ikke alt sitter i bena. Hele mannen oppå skiene er viktig, ikke minst det som sitter i hodet. Og de er nødt til hele tiden å omstille seg. I den digitale tidsalder og i cyberrommet er ikke konkurransen mindre. Norske mediebedrifter, kast nisselua, og begynn å konkurrere på verdensmarkedet med engelske, spanske etc. nyheter fra Norge. Men jeg lover dere ikke en rosenhave. Studer 80/20 prinsippet. "Then, you can even outrelax your competitor". Jeg finner desverre ikke et godt uttrykk på nynorsk. Oppgaven er din Olav Versto.

Spleiselag for hvem? Hvor mye av det globale isfjellet synes og hvor mye av det norske skjules?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 9. februar 2009.

I dag kommer nyheten om at Nissan skal si opp 20 000 arbeidere. Ikke hvilket som helst bilselskap, men et av de japanske som produserer de mest engergieffektive bilene i verden. Frankrike støtter sin bilindustri for å bevare arbeidsplasser. Denne krisen er brutal og daukjøtt skjæres bort.

Avtroppende Hydro-sjef (NHY) Eivind Reiten har vært lite til overs for næringslivsledere som kjøper seg popularitet ved å fryse lønn og bonuser. Reiten fnyser av lønnsfrys.

Gidder man å ta denne fløteskummende, geniforklarte "bull markeds" økonomen alvorlig? Det amerikanske markedet er flatt etter fremleggingen av en stimulerings pakke på litt under en billion dollar. General Motors spør allerede om mer. Vil de overleve denne krisen? Europeiske banker har sammen med DnBNOR en god dag. En bankpakke på 100 milliarder fortsetter spleiselagget samme dag som man ser uteliggere i Oslo kryper inn i sine filler i kalde kroker. Hvem er min neste? Kan det avhenge av hvem man ser inn i øynene? Kristin Halvorsen, du skal ha honnør for at du holdt øyenkontakt med den tillitsvalgte fra Hydro Raufoss. Statsministeren var ikke like konsistent i sin bruk av øynene. Han skal ha honnør for at han ikke flakket med dem.

Bankpakken skal fordeles på to statlige fond, et finansfond som blir en ny juridisk enhet og et obligasjonsfond administrert av folketrygdfondet som har erfaring med obligasjonsforvaltning. Obligasjonsfondet skal ta bort sanden i maskineriet og er ikke noe fundamentalt nytt. Norske bedrifter har obligasjons gjeld som forfaller med 170 milliarder kroner. Obligasjonsfondet skal normalisere obligasjonsmarkedet ved å kjøpe obligasjoner med moderat risiko utstedt av norske bedrifter. Det kan gjøres unntak på forretningsmessige vilkår. Finansfondet skal ta bort tømmerstokken som ligger på tvers i samfunnsmaskineriet og blokkerer utlån til næringslivet ved å bedre bankenes kjernekapital ved å tilføre preferansekapital instrumenter. Et finansfond bedrer bankenes passivaside som består av innlån og kjernekapital som igjen består av innbetalt aksjekapital, akkumulert overskudd og fondsobligasjoner, en form for hybrid kjernekapital som maksimalt kan utgjøre 15 % av total kjernekapital. EU arbeider med å øke denne til 30 %. Dette instrumentet gis på forretningsmessige vilkår. Renten skal etter tre år økes, slik at det blir et insentiv til å kvitte seg med instrumentet. Innfris det ikke, konverteres det til aksjer på samme måte som konvertible obligasjoner og da øker staten sin eierandel i banken. Det er således et hybrid egenkapitalinstrument som i risikoprofil ligger mellom vanlige bankobligasjoner og ordinære aksjer som Sylvia Brustad ikke vet hvordan omsettes. Når Trygve Hegnar forteller henne det, sier hun at han bruker hersketeknikker. Ja de penga, ja de penga. Hvor lenge er det før de er borte? Hvor mye tapte oljefondet på at Wal Mart ikke tilfredsstilte den norske stats etiske krav? Man er vel heller ikke investert i Telenor som kan knyttes til noen stygge historier? Amerikanerne har en god søkemotor man kan brukes til å finne disse stygge historiene. Det hele skyldes USA. Hvor er ansvaret hos norske banksjefer som nå skal fryse sine lønninger og bonusutbetalinger (for å henge på vogna

oppover i en oppgang) i det verden kan være på vei inn i en deflatorisk depresjon. Det kommer ikke på tale med lønnsfrys for LO's medlemmer. Jeg forstår det godt, men når herr marked herjer som verst er det ofte ikke spørsmål om man vil, men når man må og da kan vår forverrede konkurranseevne ha priset flere norske eksportbedrifter ut av markedet enn nødvendig. Selvsagt, kan vi gjøre som strutsen, dra nisseluen ned over øynene og tro at bølgene ikke når oss. Vi har jo noen billioner våre barn skulle ha som kan brukes på flere spleiselag som vil komme rekke på rad. Jeg ser ikke så mye på NrK, men opplevde at min siste Tv regning økte med over 10 prosent i januar. Kristin hadde en god dag på jobben sa Erna. Ja når Sv driver høyrepolitikk kan man vel ikke vente annet. Det sies at penger snakker. Er de og deres venner ærlige? Hvilket spleiselag er uteliggeren som pakker seg inn i fillene sine i en bakgård i Oslo med i? Bestemmes ikke kvaliteten av et samfunn i måten man tar seg av de svakeste i samfunnet? En fotnote i årsmeldingen skal referere til aksjelovens paragraf 6.16 A. Skal man ikke starte med å lese årsmeldinger og årsregnskap bakfra å studere fotnøter med lykt og lupe? Nordnorske kommuner er saksøkt og man forespeiles milliardsøksmål for å ha lånt ut penger til 10 prosent som så settes inn i samme bank til 8 prosent pyntet med et derivat med negativ forventet avkastning på grunn av de godt skjulte omkostningen som kommer på toppen av derivatdelen. I tillegg er det svært vanskelig å selge dette eksotiske produktet om man ønsker det. Kredittvurderingen overlates til bankene. De kan dette. De sitter med kompetansen. Kan hende gav Arne Strand i dagsavisen den beste konklusjonen. Konsekvensen av dette kan bli at man ender opp med en ny statlig forretningsbank. Ja hvorfor ikke? Les siste kapittel i Keynes generelle teori, og opprett en statlig forretningsbank til denne krisen er over. Noen private banker som nå bruker statlige penger de byttet til seg i oktober til å snakke har vist sin udugelighet. Ikke bare har de opptrådt uansvarlig ved dytte produktet på unge selgere. Mest sannsynlig er også rådgivers plikter, slik de følger av finansavtaleloven brutt. Hvordan var risikovurderingen i bankene? Man selger et produkt med negativ forventet avkastning til risikoaverse investorer. Uteliggeren i Oslo har fortjent pengene bedre. Bruk noe av pengene i spleiselaget til å bygge herberger for alle uteliggere og narkomane i Norge, slik at de er garantert en seng og mat. Det ville sysselsette flere i bygningsbransjen og omsorgssektoren.

Dette er et opplegg for gode banker og preferanse kapital instrumentet skal prises til en pris som reflekterer den risikoen bankene tar. For banker i krise kan man bruke statens banksikringsfond som har fungert bra så langt. Man pynter på bankenes passiva side i balansen ved å tilføre ny hybrid kjernekapital på 50 milliarder som danner grunnlag for friske utlån på 400 - 500 milliarder kroner. Nei, uteliggeren som pakker seg inn i fillene sine, den tillitsvalgte i Hydro Raufoss og undertegnede er nok ikke med i dette spleiselaget. Et pokerlag er kan hende et bedre ord. Lisensen fra Nrk steg som sagt med over 10 %. Nå venter jeg spent på årsavgiften til en bil som er så lite verdt, så dårlig for miljøet og så trafikkfarlig at DnB NOR og Telenor ikke har gått til namsmannen med den. Kristin Halvorsen skulle avskaffe fattigdommen i Norge. Pokerpenger snakker høyere Kristin.

Redaksjon En 13 januar 2009. En god debatt mellom Siv Jensen og Jonas Gahr Støre.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 13. januar 2009.

Man skulle gjerne være varsom med å stikke hånden inn i et vepsebol. Uansett hva man sier i denne saken, blir det galt. Jeg vet ikke nok, men har forstått at der er store feil på begge sider. Jeg deler hverken Siv Jensen's eller Kristin Halvorsen's syn. Der må finnes en tredje / fjerde vei til varig fred. Israelittene kommer ikke fra en annen planet. De har rett til eget land, flagg og språk. Det burde man også kunne si om samene, de har eget flagg og spårk, men ikke land. I dag døde Arne Ness som vel alltid har stått på samenes side i konflikter. Jeg husker også noe Elie Wiesel en gang sa i et intervju på Tv. Forrige gang var det jødene. Neste gang kan det bli et annet fokeslag.

Hvem begynte? Hvem kom først? Høna eller egget? En klok mann som Kåre Willoch mener at det startet med Israel's fengsling av befolkningen på Gasa. En og en halv million mennesker bor i følge Støre, hermetisk lukket, på et område mindre enn Oslo. Jeg vet ikke nok og får heller aldri vite nok. Faktum er at sivile dør på begge sider. Jeg mener at bare en høne kan verpe. Et egg kan ikke verpe et annet egg. Driver Iran krig mot Israel via Hamas? Det er vel opplagt at noen av rakettene som skytes ut fra Gasa har iranske fingeravtrykk. En ting er også etter min mening sikkert. Andre nasjoner ville ikke tålt rakettangrep en eneste dag innover sitt landområde uten å slå tilbake. Som Nato land støtter vi for eksempel USA etter angrepet 11. september 2001. Unge norske menn dør der. Personlig mener jeg Al Quaida og Taliban fikk det svaret de ba om. Har det vært en overreaksjon? Kan svaret avhenge av hvem man ser inn i øynene? Noe bekymrer meg. Er dette en dypere konflikt som beskrevet i Ingjald Nissen's bok Psykopatene's Diktatur? Om du ikke har tid til å lese hele boken minst 2 ganger, les den en gang, særlig siste kapittel. Kan noen av de ekstreme sysnpunktene skyldes at man ser etter en løsning på konflikten i flere tusen år gamle bøker? Det var bare noen ustrukturerte tanker fra en som har sett nok av det som bor i mennesket. Intet overrasker meg lenger. Skjulte agendaer for å sanke stemmer er det farligste. Noen kan veies å bli funnet for lett. Jeg vet ikke nok og kaster hermed inn håndkleet.

Mini Nettverk / Hjem / Topp /